LAIVŲ PARADAS 2017

Organizatorius
Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės"
Renginį pristato
LRT
Partneriai
Towmar
UAB "Švyturys - Utenos alus"
Uosto direkcija
Karines pajegos LP
Smiltynės perkėla
Vilniaus duona
Argus LP
Klaipėdos laivų remontas
Lietuvo aukštoji jūrininkų mokykla

Apie mugę

 INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO 2017 MUGĖJE

Laivų parado mugės organizavimo vieta ir laikas – Kruizinių laivų terminalas, 2017 m. gegužės 20 d., numatomas prekybos laikas nuo 10 val. iki 24 val.
 

Registracija pasibaigė

Pirmumas suteikiamas asmenims, pateikusiems visus veiklos vykdymui reikalingus dokumentus ir turintiems:

1. tautinio paveldo produkto sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais;

2. kulinarinio paveldo fondo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo bei tradiciniais gaminiais;

3. liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus ir prekiaujantiems dailiųjų amatų ir tautodailės dirbiniais;

4. sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą, ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais.

Užpildytą bei pasirašytą vieną (1) prašymo egzempliorių ir reikalaujamų dokumentų kopijos siunčiamos el. paštu arba atnešamos į Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ biurą adresu: Šaulių g. 32-5, LT-92231 Klaipėda. Žodinė informacija teikiama tel. 8 46 400 302; mob. 8 616 03317 arba rašyti el. paštu: prekyba@jurossvente.lt

 
Reikalavimai prekybinei įrangai - baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.
  
I. PAGRINDINĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO NUOSTATOS
 
1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.
2. Mugė – tai vienas iš Klaipėdos laivų parado renginių, kuriame vykdoma prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan.
3. Mugės planas (schema) – tai renginių teritorijoje išskirta zona, kurioje vizualiai pavaizduotas Mugės prekybos ar paslaugų teikimo vietų išdėstymas.
4. Mugės dalyvis – tai fizinis ar juridinis asmuo, sumokėjęs dalyvio mokestį ir prekiaujantis ar teikiantis paslaugas Mugėje. 
5. Prašymas išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas – nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui.
6. Prekybos ar/arba paslaugos teikimo vieta – tai Mugei išskirtoje zonoje plane pažymėta laikino prekybos įrenginio vieta.
7. Mugėje parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:
  • tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kita;
  • tautinio ir kulinarinio paveldo produktai: aliejus, vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, konditerijos, mėsos, rūkytos žuvies gaminiai;
  • suvenyrai, kitos prekės;
  • monetų kalimas ir kita.
8. Laikinieji prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai ar paslaugų teikimui.
9. Mugės dalyvio mokestis – tai Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu patvirtinta kaina prekybos ar paslaugų teikimo vietai.
10. Sutartis – tai Organizatoriaus ir Mugės dalyvio rašytinis susitarimas dėl prekybos ar paslaugų teikimo Mugės metu.
 
II. REGISTRACIJOS IR LEIDIMO IŠDAVIMO PREKYBAI AR PASLAUGOS
TEIKIMUI TVARKA 
 
11. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas Mugėje, Organizatoriui pateikia prašymą elektroniniu paštu prekyba@jurossvente.lt arba asmeniškai / paštu Organizatoriaus buveinės adresu Klaipėdoje. Žodinė informacija teikiama tel. (8 46) 40 03 02; mob. 8 616 03 317.
12. Kartu su Prašymu būtina pateikti individualios veiklos vykdymo pažymos, verslo liudijimo, įmonės pažymėjimo ar valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo), maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija) kopijas.
13. Organizatorius savo nuožiūra pasirenka Mugės dalyvius ir paskiria jiems prekybos vietą.
15. Atrinkti Mugės dalyviai kviečiami sudaryti sutartį su Organizatoriumi.
17. Sutartis su Organizatoriumi sudarę Mugės dalyviai per sutartyje nustatytą terminą, privalo apmokėti sutartyje nurodytą Mugės dalyvio mokestį. Apmokėjimas vykdomas banko pavedimu, pinigus pervedant į sutartyje nurodytą sąskaitą4
18. Asmenims, nusprendusiems neprekiauti Mugės metu, pinigai negrąžinami.
19. Už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti teikęs asmuo.
 
III. MUGĖS DALYVIO MOKESTIS
 
20. Prekiaujantys Mugės metu moka Mugės dalyvio mokestį 55 Eur (su 21 proc. PVM) už vieną (1) prekybinę vietą.
 
IV. MUGĖS DALYVIO PAREIGOS
 
21. Mugės dalyvis privalo:
21.1. prekiauti tik Prašyme nurodytomis prekėmis ir Sutartyje nurodytoje vietoje;
21.2. nuolatos prekybos/paslaugų teikimo vietoje turėti veiklos vykdymo dokumentą;
21.3. savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų;
21.4. prekybos/paslaugų teikimo vietą palaikyti švarią visos Mugės metu ir po jos;
21.5. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;
21.6. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų;
21.7. turėti licencijos, suteikiančios teisę verstis licencijuojama veikla, originalą ar kopiją, jeigu verčiamasi licencijuojama veikla;
21.8. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2
kg. rankinį gesintuvą;
21.9. pats pasirūpinti reikalingomis priemonėmis (vanduo, elektra ir kt.).
22. Mugės dalyviui griežtai draudžiama laikyti transporto priemones Mugės teritorijoje prekybos metu.
23. Į Mugės teritoriją leidžiama įvažiuoti tik prieš pradedant prekybą ar pasibaigus prekybai išsikrauti prekes ar išvežti prekes.
24. Prekybos įranga įrengiama tik ant kietos dangos (šaligatvio, asfalto ar specialios dirbtinės dangos), turi būti visiškai sukomplektuota, tvarkinga, atitinkanti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, reikalavimus.
Mugės dalyviai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.
 
V. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
 
25. Mugės dalyvių veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Mugės dalyvis, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.
27. Asmenys, pažeidę šią Tvarką (surašyti pažeidimų aktai ir/ar pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis), neteks galimybės sekančiais metais prekiauti/teikti paslaugas Laivų parado mugėje.
28.  Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
29. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.